Витяг зі статутуЧугуївської гімназії №5

Чугуївської міської ради

Харківської області

(нова редакція)

І. Загальні положення

1.1. Чугуївська гімназія № 5 Чугуївської міської ради Харківської області (далі – навчальний заклад) створена рішенням ХХVІІІ сесії Чугуївської міської ради ХХІV скликання 25.06.2004р. шляхом реорганізації навчально-виховного комплексу м. Чугуєва, є його правонаступником і знаходиться у власності територіальної громади м. Чугуєва (комунальний заклад).

1.2. Юридична адреса закладу: 63503, Харківська область, м. Чугуїв, майдан Руднєва, будинок 1 – А; телефони: 2-20-81; 2-27-73.

1.3. Навчальний заклад є юридичною особою, має печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є виконавчий комітет Чугуївської міської ради Харківської області (далі «виконавчий комітет»).

1.5. Структура навчального закладу:

1.5.1. 1 – 4 класи – загальноосвітня школа І ступеня;

Навчальний заклад (5 – 11 класи) з суспільно-гуманітарним та філологічним профілями навчання (економічний, правовий напрями, поглиблене вивчення української мови та літератури).

ІІ. Організація навчально-виховного процесу

2.4. Навчальний заклад здійснює навчально - виховний процес за груповою та індивідуальними формами навчання.

2.5. Зарахування учнів 1 – 11 кл. до навчального закладу здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом директора. Для зарахування до навчального закладу батьки або особи, які їх замінюють, подають заяву, копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка, особову справу (крім дітей, які вступають до першого класу), до навчального закладу ІІІ ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються, як правило, діти з шести років. Переведення учнів навчального закладу до наступного класу здійснюється у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

У разі вибуття учня з міста батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву до навчального закладу із зазначенням причини вибуття.

У разі переходу учня до іншого навчального закладу для здобуття загальної середньої освіти у межах міста батьки або особи, що їх замінюють, подають заяву із зазначенням причини переходу та довідку, що підтверджує факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

2.6. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюється в навчальному закладі в межах часу, передбаченого робочим навчальним планом.

Навчальні заняття розпочинаються, як правило, 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

2.7. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.8. За погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради з урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу освіти запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.9. Тривалість уроків у навчальному закладі становить:

· у 1- их класах – 35 хвилин;

· у 2-4- их класах – 40 хвилин;

· у 5-11- их класах - 45 хвилин.

Заміна тривалості уроків допускається за погодженням з відділом освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради та Чугуївською районною санітарно - епідеміологічною станцією.

2.10. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором, погоджується з районною санітарно-епідеміологічною станцією.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять.

Крім різних форм обов’язкових занять, у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні заняття, спецкурси з економіки та права, української мови і літератури (профільні спецкурси), що передбачені розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів, профільності навчання та на розвиток творчих здібностей, нахилів і обдарувань учнів.

2.11. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмета визначається вчителем відповідно до педагогічних і санітарно - гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів та їх обдарованості.

2.12. Визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється у навчальному закладі відповідно до діючої 12-бальної системи оцінювання, ведеться тематичний облік знань.

У першому класі дається словесна характеристика знань учнів, у другому – за рішенням педагогічної ради навчального закладу.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.13. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником (головою атестаційної комісії).

2.14. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається Інструкцією про переведення і випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності.

2.15. При переведенні учнів з початкової до основної школи передусім беруться до уваги досягнення у навчанні не нижче середнього рівня з української мови, читання, математики. З 5-го класу учні можуть навчатися в класах гімназії за результатами конкурсу згідно з Інструкцією про зарахування дітей до гімназійних класів.

2.21. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учнів забороняється.

ІІІ. Виховний процес

3.3. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

Примусове залучення учнів навчального закладу в будь-які об’єднання громадян, громадськості, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

ІV . Учасники навчально-виховного процесу

4.1. Учасниками навчально-виховного процесу навчального закладу є:

· учні;

· керівники;

· педагогічні працівники;

· практичний психолог;

· бібліотекар;

· батьки, або особи, які їх замінюють;

· інші особи.

4.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

4.3. Учні мають право:

· на доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти в навчальному закладі;

· на отримання додаткових, у тому числі платних, навчальних послуг;

· перегляд результатів оцінювання навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частин;

· повагу людської гідності, вільне вираження поглядів, переконань;

· на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

· на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;

· на доступ до інформації з усіх галузей знань;

· брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

· брати участь у роботі органів громадського самоврядування гімназії;

· брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

· брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

· на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

· на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

4.4. Учні зобов’язані:

· оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

· дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

· бережливо ставитись до державного, громадського і особистого майна;

· дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

· брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

· дотримуватися особистої гігієни.

4.7. Педагогічні працівники мають право на:

· захист професійної честі, гідності;

· самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної діяльності, нешкідливих для здоров’я учнів; участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

· проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

· виявлення педагогічної ініціативи;

· позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

· участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

· підвищення кваліфікації, курсову перепідготовку;

· отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку, визначеному законодавством України;

· на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані:

· забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

· сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

· сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

· настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

· виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

· готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

· дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

· захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, чи мати інші шкідливі звички;

· постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

· виконувати накази і розпорядження директора навчального закладу, органів управління освітою;

· брати участь у роботі педагогічної ради.

4.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

· обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

· звертатися до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

· брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу;

· на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

4.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти. Вони зобов’язані виконувати:

· забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

· постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

· поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

· виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

4.14. Представники громадськості мають право:

· обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування навчального закладу;

· керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

· сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ;

· проводити консультації для педагогічних працівників;

· брати участь в організації навчально-виховного процесу.

4.15. Представники громадськості зобов’язані:

· дотримуватися статуту навчального закладу, виконувати накази та розпорядження директора навчального закладу, рішення органів громадського самоврядування, захищати учнів від всіляких форм фізичного та психічного насильства, пропагувати здоровий спосіб життя, шкідливість вживання алкоголю, наркотиків, тютюну тощо.

V. Управління закладом

5.1. Вищим керівним органом управління є Чугуївська міська рада.

5.2. Загальне управління навчальним закладом здійснюється відділом освіти

виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

5.3. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор.

VІ. Матеріально-технічна база

6.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу складається із навчальних кабінетів, а також спортивного, хореографічного і читального залів, бібліотеки, музичного і комп’ютерного кабінетів, їдальні, приміщення для інженерно - технічного та навчально-допоміжного персоналу.

6.6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Чугуївської міської Ради народних депутатів від 9 квітня 1969 року навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивний майданчик, господарські будівлі.

VІІ. Фінансово-господарська діяльність

7.1. Фінансово - господарська діяльність навчального закладу здійснюється на основі кошторису через централізовану бухгалтерію

7.2. Формування кошторису навчального закладу здійснюється за такими джерелами:

· кошти міського бюджету у розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

· кошти фізичних осіб;

· кошти, отримані за надання платних послуг;

· доходи від реалізації продукції навчально-виробничих майстерень, здачі в оренду приміщень, споруд, обладнання;

· благодійні внески юридичних і фізичних осіб;

· інші джерела, не заборонені законодавством.

7.3. У навчальному закладі існує фонд загального обов’язкового навчання, який формується з урахуванням матеріально-побутових потреб учнів: за рахунок коштів міського бюджету в розмірі не менше трьох відсотків витрат на його поточне утримання, а також за рахунок коштів, залучених з інших джерел.

Кошти фонду загального обов’язкового навчання зберігаються на рахунку відділу освіти виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

7.4. Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

Кiлькiсть переглядiв: 669

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.