У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти

На підтримку ініціативи громадськості та пропозиції Міністерства освіти України

п о с т а н о в л я ю:

1. Запровадити шкільну форму для учні всередніх закладів освіти.

2. Кабінету МіністрівУкраїни до 30 червня: визначити терміни запровадження шкільної форми, передбачивши її обов'язковість для учнів середніх закладів освіти всіх типів; здійснити відбір та затвердження зразків шкільної форми,передбачивши можливості її варіантності для вікових групп учнів і середніх закладів освіти різних ступенів; провести розрахунок потреби у шкільній формі, визначити порядок фінансування, організації виготовлення форми та придбання її батьками або особами, що їх заміняють, установивши особливі умови для дітей з малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків та тих, щоперебувають під опікою (піклуванням).

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 12 червня 1996 року N 417/96

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 22 серпня 1996 р. № 1004

Київ

Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти

На виконання Указу Президента України від 12 червня 1996 р. № 417 "Про шкільну форму для учнів середніх закладів освіти" Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити зразки шкільної форми для учнів середніх закладів освіти за моделями, запропонованими Міністерством промисловості, Міністерством освіти, Міністерством економіки, Міністерством охорони здоров'я, згідно з додатком.

2. Шкільну форму для учнів середніх закладів освіти запроваджувати поетапно: у 1 - 3 (4) класах - з 1 січня 1997 р., 5 - 11 (12) класах - з 1 вересня 1997 року.

3. Міністерству економіки, Міністерству промисловості, Міністерству освіти, Міністерству фінансів разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями: у місячний термін здійснити розрахунки потреби у шкільній формі з визначенням обсягів та відпускної ціни; визначити порядок адресного продажу шкільної форми.

4. Міністерству промисловості разом з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями визначити підприємства, на яких буде виготовлятися шкільна форма, і забезпечити пошиття із тканини вітчизняного виробництва.

5. Установити, що діти-сироти, діти, які залишилися без піклування батьків, у тому числі ті, що перебувають під опікою громадян, забезпечуються шкільною формою безплатно відповідно до норм, передбачених для цієї категорії дітей.

Прем'єр-міністр України П.ЛАЗАРЕНКО

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 серпня 1996 р. № 1004

Форма одягу для учнів 1 - 4 класів

1. Комплект шкільної форми для хлопчиків (зразки 1 - 4)

Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів (одного кольору або в різній кольоровій гамі). Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Костюм літній, що складається з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами. Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

2. Комплект шкільної форми для дівчаток (зразки 5 - 12)

Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці або сарафана (одного кольору, картаті або в різній кольоровій гамі). Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Костюм літній, що складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи. Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Форма одягу для учнів 5 - 9 класів

1. Комплект шкільної форми для хлопчиків (зразки 13 - 16)

Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного піджака та штанів (одного кольоруабо в різній кольоровій гамі). Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Костюм літній, що складається з довгих штанів, сорочки з довгими або короткими рукавами. Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками навчальних закладів освіти.

2. Комплект шкільної форми для дівчаток (зразки 17 - 22)

Комплект напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці або сарафана (одного кольору,

картаті або в різній кольоровій гамі). Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Костюм літній, що складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи. Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Форма одягу для учнів 10 - 11 (12) класів

1. Комплект шкільної форми для юнаків (зразки 23 - 25)

Костюм напіввовняний, що складається з двобортного піджака та штанів (одного кольору або в різній кольоровій гамі). Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Костюм літній, що складається з довгих штанів, жилета, сорочки з довгими або короткими рукавами. Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

2. Комплект шкільної форми для дівчаток (зразки 23 - 25)

Костюм напіввовняний, що складається з однобортного або двобортного жакета та спідниці, штанів або сарафана (одного кольору, картаті або в різній кольоровій гамі). Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Костюм літній, що складається з сукні, спідниці, сарафана, блузи. Кольорова гама тканин, модельні та конструктивні особливості форми визначаються керівниками закладів освіти.

Шкільна форма виготовляється з тканин вітчизняного виробництва.

Міністр

Кабінету Міністрів України В. ПУСТОВОЙТЕНКО

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 27 серпня 2010 р. N 778

Київ

Про затвердження Положення про

загальноосвітній навчальний заклад

Відповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню

освіту" (651-14) Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити Положення про загальноосвітній навчальний

заклад, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету

Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Витяг

із Положення про загальноосвітній навчальний заклад

Пункт 75. Учні закладу зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в

обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом загальної

середньої освіти;

підвищувати свій загальний культурний рівень;

брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій

навчальними програмами та навчальним планом закладу, його

статутом;

дотримуватися вимог законодавства, моральних, етичних норм,

поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу

відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу;

брати участь у різних видах трудової діяльності;

дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого

майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку

закладу;

дотримуватися правил особистої гігієни.

Пункт 90. Батьки та особи, які їх замінюють, є відповідальними за

здобуття дітьми повної загальної середньої освіти, їх виховання і зобов'язані:

створювати умови для здобуття дитиною повної загальної

середньої освіти за будь-якою формою навчання;

забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту закладу;

поважати честь і гідність дитини та працівників закладу;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей,

створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя,

шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов;

повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про загальну середню освіту

( Із змінами, внесеними згідно із Законами

N 309-VI ( 309-17 ) від 03.06.2008, ВВР, 2008, N 27-28, ст.253

N 2442-VI ( 2442-17 ) від 06.07.2010, ВВР, 2010, N 46, ст.545

N 3701-VI ( 3701-17 ) від 06.09.2011, ВВР, 2012, N 15, ст.96

N 5029-VI ( 5029-17 ) від 03.07.2012

N 5460-VI ( 5460-17 ) від 16.10.2012 )

Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку системи загальної середньої освіти, що сприяє вільному розвитку людської особистості, формує цінності правового демократичного суспільства в Україні.

Стаття 5. Завдання загальної середньої освіти

Завданнями загальної середньої освіти є:

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя.

Стаття 37. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в системі загальної середньої освіти

Пункт 3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в галузі загальної середньої освіти в межах їх компетенції:

забезпечують реалізацію державної політики у сфері загальної середньої освіти на відповідній території;

контролюють додержання вимог законів та інших нормативно-правових актів у галузі освіти, обов'язкове виконання Державного стандарту загальної середньої освіти всіма навчальними закладами системи загальної середньої освіти, розташованими на їх території.

ДОРУЧЕННЯ

Департаменту освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації

від 19.11.2012 № 01-12/248

Керівникам навчальних закладів розглянути питання щодо введення шкільної форми з 01.09.2013 року.

Директор

Департаменту науки і освіти

Харківської обласної

державної адміністрації Р.В.Шаповал

Витяг

із протоколу засідання

загальношкільного батьківського комітету

№ 8 від 11.05.2004 року

Слухали: Директора Бражник В.В. про введення в гімназії шкільної форми.

Ухвалили: З 01.09.2004 року ввести в гімназії шкільну форму.

Голова

загальношкільного

батьківського комітету В.П. Проценко

Витяг вірний.

Секретар

загальношкільного

батьківського комітету Н.В. Костіна

Директор

Чугуївської гімназії № 5 В.В. Бражник

Чугуївська гімназія №5

Чугуївської міської ради

ВИТЯГ ІЗ НАКАЗУ

31.08.2012 Чугуїв № 165

Про затвердження правил внутрішнього

трудового розпорядку для колективу

гімназії № 5 на 2012/2013 навчальний рік

На підставі рішення загальних зборів трудового колективу гімназії № 5 від 31.08.2012 «Про затвердження правил трудового розпорядку для колективу гімназії»

Н А К А З У Ю :

7. Зобов'язати вчителів гімназії подавати щоденні відомості загальношкільного обліку відвідування, запізнення на уроки, а також відповідності одягу учнів шкільній формі.

Директор гімназії №5 В.В.Бражник

Витяг вірний.

Секретар Н.В. Міхаліна

Директор гімназії № 5 В.В. Бражник

Кiлькiсть переглядiв: 538

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.